A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

Strefa klienta

Zanim zapoznasz się z naszą ofertą sprawdź możliwość dofinansowania inwestycji, propozycje programów partnerskich oraz ragulamin korzystania z serwisu.

Dofinansowanie do pomp ciepła
POMPY CIEPŁA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.

Informujemy, że istnieją realne programy dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. Instalując systemy grzewcze oparte na pompach ciepła mogą Państwo liczyć na dotacje do 40% wartości inwestycji.

I. DOFINANSOWANIE POMPY CIEPŁA Z FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW (FTIR)

19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która umożliwiła inwestorom ubieganie się o tzw. „premię termomodernizacyjną”. Beneficjentami mogą być m.in. osoby fizyczne posiadające budynki mieszkalne np. domy jednorodzinne. Wysokość premii to 20% wykorzystanego kredytu. Ustala się ją na podstawie audytu energetycznego. Kwota nie może jednak przekroczyć 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. O premię można się ubiegać w Banku Gospodarki Krajowej oraz w Banku Ochrony Środowiska.

II. DOFINANSOWANIE POMPY CIEPŁA Z WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (WFOŚIGW) UPRAWNIENI DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT Z DOTACJĄ:

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, dla potrzeb której modernizowane będzie pracujące źródło ciepła lub budowane nowe źródło ciepła oparte o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

KOSZTY KWALIFIKOWANE:
  • Zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych, tj. pomp ciepła oraz wykonanie i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztu zakupu grzejników). Koszty kwalifikowane za w/w. prace nie mocją przekroczyć: dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowe
  • Odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe.

Za koszty kwalifikowane nie uznaje się: kosztów opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, kosztów wynagrodzeń projektantów, nadzorów, obsługi geodezyjnej, kosztów zakupu grzejników, robót towarzyszących inwestycji, prac odtworzeniowych.

PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

Po złożeniu przez inwestora wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami i podjęciu przez Bank wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej dokumentacja przekazywana jest do WFOŚiGW. Zawarcie umowy kredytowej następuje po uzyskaniu z Funduszu informacji o podjęciu decyzji w sprawie przyznania dotacji.

WARUNKI FINANSOWANIA:

Kredyt na realizację zadania udzielany jest ze środków własnych banku, na warunkach komercyjnych; dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania (kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane, przy czym dotacja jest wyliczana wyłączne do części kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane), zadanie nie może być zakończone przed podjęciem przez Fundusz decyzji o przyznaniu dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.