A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY A-PIC DESIGN POPRZEZ WPROWADZENIE NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW NA RYNEK

 Firma "A-pic Design Monika Starecka- Wujcik" od 2020 r. realizuje projekt pn: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY A-PIC DESIGN POPRZEZ WPROWADZENIE NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW NA RYNEK”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa: II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚ


Cel i planowane efekty projektu:


Podstawowym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców.  Realizacja projektu umotywowana jest potrzebą wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa. 


Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego komercyjnego produktu, jakim jest urządzenie grzewcze (pompa ciepła), wentylacyjne, grzewczo-klimatyzacyjne wykorzystujące regeneracyjny wymiennika pracującego jako termogenerator energii elektrycznej pozyskanej z termoogniw TEG oraz zastosowanie nowego płynu roboczego – propanu (R290), w którym wykorzystano wentylację grawitacyjną (metodą naturalną) podnosząc jednocześnie sprawność energetyczną całego układu dzięki zastosowaniu regeneracyjnego wymiennika pracującego jako termogenerator energii elektrycznej pozyskanej z termoogniw TEG. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają adaptację wdrażanych innowacji do wielu typów nowych produktów.


W ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe, tj. wykrawarka i prasa krawędziowa, które są niezbędne do rozpoczęcie produkcji nowych produktów. Projekt przewiduje również zakup technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w postaci oprogramowania projektowego, które będzie wykorzystywane do projektowania nowego produktu, jakim będzie pompa ciepła w układzie split pracującej na czynniku R290.


Realizacja projektu spowoduje podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, co będzie miało bezpośredni wpływ na sytuację finansową firmy. Realizacja projektu, będzie miała również pozytywne korzyści społeczno-ekonomiczne. Rozwój firmy, pociągnie za sobą również rozwój całego regionu, m.in. poprzez transfer wiedzy i technologii będącej wynikiem prac badawczych.  


Wartość projektu: 1 281 537,00 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 573 045,00 PLN