A-pic
pompy ciepła
apic innowacyjne i inteligentne rozwiązania grzewcze

FAQ

JAKA JEST ŻYWOTNOŚĆ POMPY CIEPŁA?

Sercem pompy ciepła jest sprężarka realizująca termodynamiczny obieg chłodniczy/grzewczy. Na ogół jest to również najdroższy element pompy ciepła. W ten sposób rozumiana żywotność pompy ciepła to głównie żywotność samej sprężarki, która przez większość producentów (sprężarek) obliczana jest na około 100 tysięcy godzin pracy. Jeżeli przyjmiemy (z dużą nadwyżką), że średnia roczna ilość godzin pracy pompy ciepła wynosi 3000 (czyli 125 dni ciągłej pracy w ciągu roku), to okaże się, że żywotność pompy ciepła – sprężarki wynosi około 30 lat.


JAKI JEST ROCZNY KOSZT OGRZEWANIA DOMU POMPĄ CIEPŁA?

Rzeczowe ustalenie kosztów ogrzewania pompą ciepła jest trudne, gdyż zależy do wielu czynników, m. in.od: zapotrzebowania na energię cieplną budynku, ilości przebywających osób, ilości przygotowywanej ciepłej wody, temperatur dolnego i górnego źródła, itd. W związku z tym aby oszacować koszty ogrzewania proszę przejść do kalkulatora.


CZY POWIETRZNA POMPA CIEPŁA MOŻE PRACOWAĆ RÓWNIE EKONOMICZNIE JAK GRUNTOWA?

Z racji tego, że sprawność pompy ciepła zmienia się wraz ze zmianami temperatur dolnego i górnego źródła oczywistym jest fakt, że najwyższe sprawności (COP) osiągają pompy ciepła o największej stabilności termicznej, czyli gruntowe.

Nowe światło na takie zależności rzuciło wprowadzenie technologii wtrysku par czynnika (zwanej EVI) w powietrznych pompach ciepła. System EVI sprawia, że najmniej stabilne temperaturowo dolne źródło jakim jest powietrze generuje wydajność grzewczą większą o około 25% i posiada wyższy współczynnik COP o około 10%. Oznacza to, że powietrzne pompy ciepła z wtryskiem par (EVI) pracują z wydajnością projektową przy temperaturach zewnętrznych na poziomie -15oC, oraz posiadają zdolność pracy do temeratur rzędu -25oC.

Tylko konieczność okresowego odszraniania powoduje, że powietrzne pompy ciepła nigdy nie osiągną współczynnika efektywności energetycznej (COP) na poziomie gruntowych pomp ciepła.

Nie mniej jednak powietrzne pompy ciepła z wtryskiem par (EVI) stanowią interesującą alternatywę dla przypadków w których wykonanie gruntowego dolnego żródła nie jest uzasadnione ekonomicznie lub technicznie (np. w gruntach skalistych, lub przy istniejącym dodatkowym źródle ciepła).


JAK DOBRAĆ MOC GRZEWCZĄ POMPY CIEPŁA?

Moc grzewczą należy zawsze dobierać do realnego zapotrzebowania na energię cieplną budynku, pamiętając że pompa ciepła służy na ogół do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dobierając moc cieplną pompy ciepła mamy na ogół trzy możliwości:

  1. <100 % mocy obliczeniowej– pompa ciepła pokrywa część zapotrzebowania na ciepło, pozostałe dostarcza kocioł gazowy, olejowy, na paliwo stałe, lub grzałka elektryczna
  2. =100 % mocy obliczeniowej – pompa ciepła pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło budynku, nie potrzebne jest dodatkowe źródło ciepła
  3. >100 % mocy obliczeniowej – gdy zakładamy przerwę w pracy pompy ciepła, np. 4 godziny w ciągu doby, jej moc należy zwiększyć o ok. 20%; gdy mamy stosunkowo duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.), należy uwzględnić odpowiedni dodatek mocy.

Należy również pamiętać o następującej zasadzie: mniejsza moc grzewcza pompy ciepła powoduje wydłużenie jej czasu pracy w ciągu roku i intensywniejsze pobieranie ciepła z gruntu. Dlatego, wymiennik gruntowy powinien zostać zaprojektowany odpowiednio dla potrzeb budynku, a nie dla mniejszej mocy grzewczej samej pompy ciepła.


MONTAŻ POMPY CIEPŁA, ZA I PRZECIW

Dlaczego poszukując systemu grzewczego dla budynku warto zainteresować się montażem pompy ciepła? I czy większy koszt inwestycji znaczy to samo co większe wydatki?

Systemy ogrzewania budynków dobiera się zazwyczaj pod kątem ich opłacalności – każdy chciałby przecież za ogrzewanie płacić możliwie jak najmniej. Nie we wszystkich przypadkach jednak możliwa jest realizacja tego najbardziej wydajnego i ekonomicznego rozwiązania. Dlaczego? Niekiedy nie pozwalają na to warunki techniczne, a w innych przypadkach finansowe – bo instalacja oszczędnych systemów grzewczych bywa często większą inwestycją. I choć w późniejszym użytkowaniu koszt montażu się zwraca w postaci obniżonych rachunków za energię, to nie każdy chce – lub może – na taki jednorazowy wydatek sobie pozwolić. Jednak zawsze kiedy jest taka możliwość, warto się na niego zdecydować. Dlaczego? Dlatego, że choć pozornie płacimy więcej, na dłuższą metę oszczędzamy – czyli znacznie więcej zyskujemy.


ILE KOSZTUJE MONTAŻ POMPY CIEPŁA?

To zależy od kilku czynników – rodzaju pompy (wyboru dolnego źródła), konkretnego modelu urządzenia, warunków technicznych (ukształtowania terenu), mocy grzewczej pompy (dobranej do potrzeb budynku) itd. Sam zakup pompy ciepła to koszt od kilku do kilkunastu tysięcy złotych (w zależności od jej rodzaju). Dużą część wydatku stanowi jednak sam montaż pompy ciepła, ponieważ wiąże się z kilkoma przedsięwzięciami – np. w przypadku pompy typu woda-woda należy wykonać dwie studnie, w przypadku pompy glikol-woda umieścić w gruncie kolektory itd. Dokładna wycena projektu przygotowywana jest indywidualnie dla każdego klienta. Warto jednak potraktować ten koszt jako inwestycję, gdyż oszczędności płynące z zastosowania takiego systemu grzewczego z czasem zwrócą koszty zakupu i montażu i zaczną przynosić zauważalne korzyści. Koszty ogrzewania z wykorzystaniem poszczególnych systemów można zresztą łatwo wyliczyć przy użyciu dostępnego na naszej stronie kalkulatora.


JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZT MONTAŻU POMPY CIEPŁA?

Warto też pamiętać o tym, że istnieją skuteczne sposoby zmniejszania kosztu takiej inwestycji. Jest to np. możliwość uzyskania dofinansowania na montaż systemu grzewczego wykorzystującego odnawialne źródła energii – czyli właśnie pompy ciepła. Można się ubiegać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub o premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarki Krajowej lub z Banku Ochrony Środowiska. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie, a także podczas osobistego kontaktu z naszymi pracownikami.


JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA?

Przedstawiana technologia wykorzystuje energię cieplną pobieraną z otoczenia – np. z gruntu lub powietrza. Jest to urządzenie elektryczne pozwalające zwiększyć ilość pobieranej energii elektrycznej dwukrotnie, a nawet pięciokrotnie – oznacza to, że za każdą pobraną 1 kWh energii budynek otrzymuje od 2 do 5 kWh energii na ogrzanie, a użytkownik płaci jedynie za pobraną z instalacji elektrycznej jednostkę.

Jak działa pompa ciepła? Krążąca w obiegu termodynamicznym substancja cyklicznie zmienia swój stan fizyczny – odbywają się procesy sprężania, skraplania, rozprężania i parowania. Etapy te zachodzą po sobie następująco: sprężarka spręża parę czynnika chłodniczego, a w efekcie temperatura pary rośnie. Następnie w skraplaczu para skrapla się, ogrzewając wodę krążącą w „górnym źródle”. Sprężony czynnik chłodniczy w ciekłej formie przepływa przez zawór rozprężny, a proces rozprężania sprawia, że jego temperatura gwałtownie maleje, po czym, przepływając przez parownik, czynnik chłodniczy zaczyna odparowywać – a para ta ponownie jest gromadzona i sprężana w sprężarce.


POMPA CIEPŁA WODA-WODA A GLIKOL-WODA?

Oba systemy opierają się o przeponową zasadę wymiany ciepła w gruncie, traktowanym jako źródło ciepła. Różnica tkwi w substancji pełniącej rolę czynnika roboczego, czyli „dolnego źródła”. Zasada działania obu tych pomp jest podobna, jednak w przypadku pompy woda-woda w dolnym źródle krąży woda, a w tym drugim solanka , glikol lub inny płyn niskokrzepliwy (np. alkohol). Pompa ciepła woda-woda wykorzystuje dwie (lub więcej) studnie – z jednej z nich woda jest pobierana, a do drugiej zrzucana. W przypadku instalacji solankowych stosowane są natomiast kolektory wykorzystujące energię cieplną zawartą w gruncie, czyli przeponowe wymienniki ciepła między cieczą roboczą a gruntem. Z tych powodów oba systemy (woda-woda, glikol-woda) zaliczają się do gruntowych pomp ciepła.


JAKIE SĄ WARUNKI INSTALACJI POMPY CIEPŁA WODA-WODA?

Do jej zastosowania potrzebne jest przygotowanie dwóch studni, które będą się znajdowały w odległości minimum 10m od siebie. Niezbędne jest przeprowadzenie analizy wody, na podstawie której można ocenić jej jakość i temperaturę, a także zmierzyć wydajność studni. Woda jest bardzo wydajnym źródłem ciepła i może zapewnić efektywne działanie zainstalowanej pompy, pod warunkiem jednak, że mamy dostęp do wystarczającej jej ilości, a jej jakość i temperatura są odpowiednie. Dopiero po takiej analizie można rzeczowo odpowiedzieć na pytanie, czy spełnione są warunki techniczne do montażu pompy ciepła woda-woda.


UKŁADY WIĘKSZYCH MOCY, DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ KASKADY POMP CIEPŁA?

Dla obiektów o większej powierzchni użytkowej (powyżej 400 m2) racjonalne wydaje się zastosowanie układów kaskadowych pomp ciepła. Pozwala to na zoptymalizowanie kosztów inwestycji, a przede wszystkim – zmniejsza znacząco koszty eksploatacji poprzez modulację wydajności całego systemu grzewczego (elastyczne wykorzystywanie liczby urządzeń układu). Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie na moc grzewczą zmienia się wraz z temperaturami zewnętrznymi, wydajność systemu grzewczego musi dawać skuteczną odpowiedź na zmieniające się warunki pogodowe. Stosowanie układów kaskadowych jest zatem dobrym sposobem regulacji wydajności wraz ze zmieniającym się zapotrzebowaniem cieplnym na przestrzeni całego okresu grzewczego dla obiektów o większym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Istnieje możliwość wykorzystywania układu kaskadowego pomp ciepła do aktywnego lub pasywnego chłodzenia w okresie letnim (pompa ciepła z chłodzeniem pasywnym / aktywnym).